KOD ODPADU RODZAJ ODPADU
02 01 03 ODPADOWA MASA ROŚLINNA
02 01 07 ODPADY Z GOSPODARKI LEŚNEJ
ex 03 01 01 ODPADY Z KORY I KORKA
ex 03 01 05 TROCINY, WIORY, ŚCINKI, DREWNO, PŁYTA WIÓROWA I FORNIR INNE NIŻ WYMIENIONE W 03 01 04
03 03 01 ODPADY Z KORY I DREWNA
15 01 01 OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
15 01 03 OPAKOWANIA Z DREWNA
16 03 06 ORGANICZNE ODPADY INNE NIŻ WYMIENIONE W 16 03 05, 16 03 80
17 02 01 DREWNO
20 01 01 PAPIER I TEKTURA
ex 20 01 08 ODPADY KUCHENNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
20 01 38 DREWNO INNE NIŻ WYMIENIONE W 20 01 37
20 02 01 ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
20 03 02 ODPADY Z TARGOWISK